Tên cơ sở Khám chữa bệnh: Bệnh viện 7-5 Công an tỉnh Điện Biên

17/06/2019

               
               
    Tên cơ sở Khám chữa bệnh:  Bệnh viện 7-5 Công an tỉnh Điện Biên          
               
               
STT Họ và tên Số chứng chỉ hành nghề và số QĐ bổ sung PVCM
hành nghề
Phạm vi hoạt động chuyên môn trong CCHN và trong QĐ bổ sung PVCM Thời gian đăng ký hành nghề tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh (ghi cụ thể thời gian làm việc
 làm việc
Thời gian làm việc theo ngày trong tuần Thời gian làm việc theo giờ trong ngày Vị trí chuyên môn
1 Bùi Thị Huệ 002602/ĐB-CCHN Khám chữa bệnh bằng yhct Toàn thời gian 2,3,4,5,6 7h-11h - 13h30-17h Khoa YHCT
2 Cà Thị Nga 002360/ĐB-CCHN Xét nghiệm Toàn thời gian 2,3,4,5,6 7h-11h - 13h30-17h Khoa khám bệnh
3 Đào Thành Ủy 0001961/ĐB-CCHN Nội khoa,
nhi khoa
Toàn thời gian 2,3,4,5,6 7h-11h - 13h30-17h Phó giám đốc
4 Đặng Đình Công 000674/ĐB-CCHN Nội khoa,
nhi khoa
Toàn thời gian 2,3,4,5,6 7h-11h - 13h30-17h Phòng KHTH
5 Đặng Nam Sơn 001010/ĐB-CCHN Ngoại khoa - sản Toàn thời gian 2,3,4,5,6 7h-11h - 13h30-17h Khoa Khám bệnh
6 Đỗ Hoàng  Linh 002358/ĐB-CCHN Theo TTLT số 10/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 27-5-2015 Toàn thời gian 2,3,4,5,6 7h-11h - 13h30-17h Khoa khám bệnh
7 Đỗ Thị Tuyển 0001963/ĐB-CCHN Theo quy định tại QĐ số 41/2005/QĐ-BNV ngày 22/4/2005 Toàn thời gian 2,3,4,5,6 7h-11h - 13h30-17h Khoa Nội
8 Đỗ Thị Xuân 0001951/ĐB-CCHN Theo quy định tại QĐ số 41/2005/QĐ-BNV ngày 22/4/2005 Toàn thời gian 2,3,4,5,6 7h-11h - 13h30-17h Khoa khám bệnh
9 Hoàng Thị Hiệp 344/ĐB-CCHN-D Dược Toàn thời gian 2,3,4,5,6 7h-11h - 13h30-17h Khoa dược
10 Hoàng Thị Hoài Thương 0001998/ĐB-CCHN Theo quy định tại QĐ số 41/2005/QĐ-BNV ngày 22/4/2005 Toàn thời gian 2,3,4,5,6 7h-11h - 13h30-17h Phòng KHTH
11 Lại Thanh Tùng 0001952/ĐB-CCHN Theo quy định tại QĐ số 41/2005/QĐ-BNV ngày 22/4/2005 Toàn thời gian 2,3,4,5,6 7h-11h - 13h30-17h Khoa ngoại liên chuyên khoa
12 Lê Thị Kim Oanh 002362/ĐB-CCHN Y học cổ truyền Toàn thời gian 2,3,4,5,6 7h-11h - 13h30-17h Khoa YHCT
13 Lê Thu Hồng 0001948/ĐB-CCHN Theo quy định tại QĐ số 41/2005/QĐ-BNV ngày 22/4/2005 Toàn thời gian 2,3,4,5,6 7h-11h - 13h30-17h Khoa nội
14 Lê Văn Quỳnh 002361/ĐB-CCHN Kỹ thuật viên Xquang Toàn thời gian 2,3,4,5,6 7h-11h - 13h30-17h Khoa CLS
15 Lò Thị Thanh Huyền 002364/ĐB-CCHN Ngoại khoa Toàn thời gian 2,3,4,5,6 7h-11h - 13h30-17h Khoa khám bệnh
16 Lò Thị Vân 002613/ĐB-CCHN Theo TTLT số 10/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 27-5-2015 Toàn thời gian 2,3,4,5,6 7h-11h - 13h30-17h Khoa khám bệnh
17 Lò Văn  Dũng 002603/ĐB-CCHN Theo quy đingh tại TTLT số  26/2015/TTLT/BYT-BNV ngày 07/10/2015 Toàn thời gian 2,3,4,5,6 7h-11h - 13h30-17h Khoa nội
18 Lò Văn Công 0001958/ĐB-CCHN Nội khoa Toàn thời gian 2,3,4,5,6 7h-11h - 13h30-17h Khoa khám bệnh
19 Lù Văn Bình 002357/ĐB-CCHN Ngoại liên chuyên khoa Toàn thời gian 2,3,4,5,6 7h-11h - 13h30-17h Khoa khám bệnh
20 Lường Ngọc  Bình 002365/ĐB-CCHN Nội khoa Toàn thời gian 2,3,4,5,6 7h-11h - 13h30-17h Khoa khám bệnh
21 Mai Thị Thùy Dung 0001307/ĐB-CCHN Y học cổ truyền Toàn thời gian 2,3,4,5,6 7h-11h - 13h30-17h Khoa YHCT
22 Nguyễn Chí Toàn 002604/ĐB-CCHN  chẩn đoán hình ảnh (thăm dò chức năng) Toàn thời gian 2,3,4,5,6 7h-11h - 13h30-17h Khoa CLS
23 Nguyễn Đức Thùy 0001955/ĐB-CCHN Nội khoa,
nhi khoa
Toàn thời gian 2,3,4,5,6 7h-11h - 13h30-17h Giám đốc
24 Nguyễn Hồng Thắng 0001949/ĐB-CCHN Xét nghiệm Toàn thời gian 2,3,4,5,6 7h-11h - 13h30-17h Khoa CLS
25 Nguyễn Hương  Quỳnh 0002359/ĐB-CCHN Theo TTLT số 26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 07-10-2015 Toàn thời gian 2,3,4,5,6 7h-11h - 13h30-17h Khoa khám bệnh
26 Nguyễn Ngọc  Thùy 002363/ĐB-CCHN Nội khoa
nhi khoa
Toàn thời gian 2,3,4,5,6 7h-11h - 13h30-17h Khoa khám bệnh
27 Nguyễn Thị  Xuân 0001308/ĐB - CCHN Khám chữa bệnh chuyên khoa tai mũi họng Toàn thời gian 2,3,4,5,6 7h-11h - 13h30-17h Khoa ngoại
liên chuyên khoa
28 Nguyễn Thị Chiên 0002043/ĐB-CCHN Nội khoa Toàn thời gian 2,3,4,5,6 7h-11h - 13h30-17h Khoa nội
29 Nguyễn Thị Minh Châu 0001959/ĐB-CCHN Theo quy định tại QĐ số 41/2005/QĐ-BNV ngày 22/4/2005 Toàn thời gian 2,3,4,5,6 7h-11h - 13h30-17h Khoa CLS
30 Nguyễn Thị Phương 002612/ĐB-CCHN Theo quy đingh tại TTLT số  26/2015/TTLT/BYT-BNV ngày 07/10/2015 Toàn thời gian 2,3,4,5,6 7h-11h - 13h30-17h Khoa ngoại
liên chuyên khoa
31 Nguyễn Thị Tuyết 134/CCHN-D QĐ số 115/QĐ-SYT Toàn thời gian 2,3,4,5,6 7h-11h - 13h30-17h Khoa dược
32 Nguyễn Thị Thành Tâm 002645/ĐB-CCHN Ngoại Toàn thời gian 2,3,4,5,6 7h-11h - 13h30-17h Khoa ngoại
liên chuyên khoa
33 Nguyễn Thị Thu Hà 0001880/ĐB-CCHN Khám sàng lọc cac bệnh về mắt Toàn thời gian 2,3,4,5,6 7h-11h - 13h30-17h
Khoa khám bệnh
34 Nguyễn Văn Kỳ 0002622/ĐB-CCHN Theo TTLT số 10/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 27-5-2015 Toàn thời gian 2,3,4,5,6 7h-11h - 13h30-17h Khoa YHCT
35 Phạm Quang Hoàn 000170/ĐB - CCHN Nha khoa Toàn thời gian 2,3,4,5,6 7h-11h - 13h30-17h  
Khoa khám bệnh
36 Phạm Thị Quỳnh Trang 0001999/ĐB-CCHN Theo quy định tại QĐ số 41/2005/QĐ-BNV ngày 22/4/2005 Toàn thời gian 2,3,4,5,6 7h-11h - 13h30-17h Khoa khám bệnh
37 Phan Thị Vân 0001953/ĐB-CCHN Theo quy định tại QĐ số 41/2005/QĐ-BNV ngày 22/4/2005 Toàn thời gian 2,3,4,5,6 7h-11h - 13h30-17h Khoa khám bệnh
38 Quàng Văn Việt 0001950/ĐB-CCHN Nội khoa, Toàn thời gian 2,3,4,5,6 7h-11h - 13h30-17h Khoa nội
39 Tòng Thị Thảo 0001075/ĐB-CCHN Theo QĐ số 41/2005/QĐ-BNV ngày 22-4-2005 Toàn thời gian 2,3,4,5,6 7h-11h - 13h30-17h Khoa Nội
40 Tòng Văn Duy 0001947/ĐB-CCHN Theo quy định tại QĐ số 41/2005/QĐ-BNV ngày 22/4/2005 Toàn thời gian 2,3,4,5,6 7h-11h - 13h30-17h Khoa nội
41 Thái Thị Khang 002494/ĐB-CCHN Theo TTLT số 26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 07-10-2015 Toàn thời gian 2,3,4,5,6 7h-11h - 13h30-17h Khoa CLS
42 Trần Tuấn Anh 0001956/ĐB-CCHN Y học cổ truyền Toàn thời gian 2,3,4,5,6 7h-11h - 13h30-17h Khoa YHCT
43 Trịnh Thị Khuyên 002601/ĐB-CCHN Theo quy đingh tại TTLT số  26/2015/TTLT/BYT-BNV ngày 07/10/2015 Toàn thời gian 2,3,4,5,6 7h-11h - 13h30-17h Phòng KHTH
44 Vừ Thị  Đớ 002324/ĐB-CCHN Theo TTLT số 10/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 27-5-2015 Toàn thời gian 2,3,4,5,6 7h-11h - 13h30-17h Khoa khám bệnh
45 Vừ Thị Sy 0001960/ĐB-CCHN  chẩn đoán hình ảnh (thăm dò chức năng) Toàn thời gian 2,3,4,5,6 7h-11h - 13h30-17h Khoa CLS
46 Nguyễn Đình Quyết 360/ĐB-CCHND Dược Toàn thời gian 2,3,4,5,6 7h-11h - 13h30-17h Phó giám đốc
               
            LÃNH ĐẠO ĐƠN VỊ
               
               
               
               
               
            Nguyễn Đức Thùy
               

Tệp đính kèm

;