Quyết định phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu mua sắm trang thiết bị CNTT cho Văn Phòng Sở Y tế

29/05/2019

Quyết định phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu mua sắm trang thiết bị CNTT cho Văn Phòng Sở Y tế

Quyết định phê duyệt dự toán gói thầu số 1 Mua sắm trang thiết bị xét nghiệm và thiết bị y tế khác

Tệp đính kèm

;