Quyết định phê duyệt kế hoạch LCNT mua sắm trang thiết bị phụ vụ công tác KCB tại các bệnh viện tuyến huyện trên địa bàn tỉnh

21/11/2018

Quyết định phê duyệt kế hoạch LCNT mua sắm trang thiết bị phụ vụ công tác KCB tại các bệnh viện tuyến huyện trên địa bàn tỉnh

;