Thông báo cơ sở đủ điều kiện tiêm chủng tại trạm Y tế xã Pa thơm huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên

09/07/2019

Thông báo cơ sở đủ điều kiện tiêm chủng tại trạm Y tế xã Pa thơm huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên

Thông báo cơ sở đủ điều kiện tiêm chủng tại trạm Y tế xã Pa thơm huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên

Tệp đính kèm

;