Ban Lãnh Đạo Sở Y Tế Tỉnh Điện Biên

09/06/2017

Ban Lãnh Đạo Sở Y tế tỉnh Điện Biên bao gồm 4 đồng chí được phân công nhiệm vụ như sau

 

ThS. Triệu Đình Thành

Giám đốc Sở Y tế

 

BSCKII. Lường Văn Kiên

Phó giám đốc Sở Y tế

ThS. Lương Đức Sơn

Phó Giám đốc Sở Y tế

DSCKI. Phạm Giang Nam

 Phó giám đốc Sở Y tế