1. VĂN PHÒNG SỞ Y TẾ

2. PHÒNG KẾ HOẠCH TÀI CHÍNH

3. PHÒNG NGHIỆP VỤ Y 

4. PHÒNG NGHIỆP VỤ DƯỢC

5. PHÒNG TỔ CHỨC CÁN BỘ

6. PHÒNG THANH TRA

7. CÔNG ĐOÀN NGÀNH Y TẾ

°
 Liên kết website