QUYẾT ĐỊNH Về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành lĩnh vực khám chữa bệnh thuộc phạm vi quản lý của Sở Y tế tỉnh Điện Biên

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH MỚI BAN HÀNH LĨNH VỰC KHÁM CHỮA BỆNH THUỘC PHẠM VI QUẢN LÝ CỦA SỞ Y TẾ TỈNH ĐIỆN BIÊN

(Ban hành kèm theo Quyết định số  453  QĐ-UBND ngày 25   ngày 5  năm 2017 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Điện Biên)

Phần I: DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

 

STT

Tên thủ tc hành chính

Cơ quan thực hiện

Ghi chú

1

Cấp giấy chứng sinh cho trường hợp trẻ sinh ra do thực hiện kỹ thuật mang thai hộ.

Cơ sở khám chữa bệnh đã được cấp phép kinh doanh dịch vụ lưu giữ tinh trùng, lưu giữ phôi và mang thai hộ

TTHC được ban hành tại thông tư số 17/2012/TT-BYT ngày 24/10/2012 và Thông tư số 34/2015/TT-BYT ngày 27/10/2015


 

PHẦN II. NỘI DUNG CỤ THỂ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH MỚI BAN HÀNH THUỘC PHẠM VI QUẢN LÝ CỦA SỞ Y TẾ TỈNH ĐIỆN BIÊN

1. Thủ tục Cấp giy chứng sinh cho trường hợp trẻ sinh ra do thực hiện kthuật mang thai hộ.

1.1. Trình tự thực hiện

Bước 1: Bên cha mẹ đẻ (nhờ mang thai hộ) hoặc Bên mang thai hộ phải nộp Hồ sơ cho cơ sở y tế nơi trẻ sinh ra:

          Bước 2: Trả Giấy chứng sinh cho gia đình trẻ tại cơ sở y tế.

          1.2. Cách thức thực hiện

Nộp trực tiếp tại Cơ sở y tế nơi trẻ sinh ra.

1.3. Thành phần, số lượng hồ sơ:

- Thành phần hồ sơ:

          +  Bản xác nhận về việc sinh con bằng kỹ thuật mang thai hộ quy định tại Phụ lục số 05 ban hành kèm theo Thông tư số 34/2015/TT-BYT ngày 27/10/2015.

          +  Bản thỏa thuận (bản sao có chứng thực hoặc bn phô tô kèm bn chính đ đi chiếu) về mang thai hộ về mang thai hộ vì Mục đích nhân đạo giữa Vợ chồng bên nhờ mang thai hộ và Bên mang thai hộ.

          - Số lượng hồ sơ:  01 bộ

1.4. Thời hạn giải quyết: Trước khi trẻ xuất viện

          1.5. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cha mẹ đẻ của trẻ (Bên nhờ mang thai hộ) hoặc Bên mang thai hộ

1.6. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Cơ sở khám chữa bệnh đã được cấp phép kinh doanh dịch vụ lưu giữ tinh trùng, lưu giữ phôi và mang thai hộ.

1.7. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy chứng sinh

1.8. Phí, Lệ phí: Không

1.9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: (Đính kèm thủ tục này)

          Phụ lục 05: Bản xác nhận về việc sinh con bằng kỹ thuật mang thai hộ.

1.10. Yêu cầu, điều kiện thủ tục hành chính: Không

1.11. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

          -  Luật Hôn nhân và Gia đình ngày 19 tháng 6 năm 2014;

          -  Luật Hộ tịch năm 2014;

- Nghị định số 10/2015/NĐ-CP ngày 28/01/2015 Quy định về sinh con bằng kỹ thuật thụ tinh trong ống nghiệm và Điều kiện mang thai hộ vì Mục đích nhân đạo

          - Nghị định số 06/2012/NĐ-CP ngày 02 tháng 02 năm 2012 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số Điều của các Nghị định về hộ tịch, hôn nhân và gia đình và chứng thực;

          - Thông tư số 34/2015/TT-BYT ngày 27 tháng 10 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Y tế sửa đổi, bổ sung Điều 2 Thông tư số 17/2012/TT-BYT ngày 24 tháng 10 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Y tế quy định cấp và sử dụng Giấy chứng sinh

 

 

                                          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Phụ lục số 05

(Ban hành kèm theo Thông tư số: 34/2015/TT-BYT ngày 27 tháng 10 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Y tế)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập-Tự do-Hạnh phúc
--------------------

BẢN XÁC NHẬN

Về việc sinh con bằng kỹ thuật mang thai hộ

Kính gửi: ………………………………………………………………………….

1. Thông tin của bên nhờ mang thai hộ:

Họ và tên vợ:…………………………….…………… Năm sinh….…………………………

Số CMND/Hộ chiếu: ……………………………………Dân tộc:……………………………

Nơi đăng ký thường trú: …………………………………………………….…………………

Họ và tên chồng:…………………………………..……Năm sinh……………………………

Số CMND/Hộ chiếu: ……………………………………Dân tộc:……………………………

Nơi đăng ký thường trú: …………………………………………………….…………………

Giấy đăng ký kết hôn số (nếu có):……………………………..………………………………

2. Thông tin của bên mang thai hộ

Họ và tên vợ:………………………………………… Năm sinh….…………………………

Số CMND/Hộ chiếu: …………………………….………Dân tộc:……………………………

Nơi đăng ký thường trú: …………………………………………………….…………………

Họ và tên chồng (nếu có):………………………….……………Năm sinh……………………

Số CMND/Hộ chiếu: ……………………………………Dân tộc:……………………………

Nơi đăng ký thường trú: …………………………………………………….…………………

Giấy đăng ký kết hôn số (nếu có):……………………………………………………………..

Chúng tôi xác nhận đã thực hiện kỹ thuật mang thai hộ thành công tại Bệnh viện:

………………………………………………………………………………………

Vào ngày…… tháng….. năm…….. theo Bản Thỏa thuận mang thai hộ vì Mục đích nhân đạo đã được chứng thực (công chứng) tại:……………………………………...

.......……, ngày…........tháng…......... năm 20…

NGƯỜI VỢ NHỜ
MANG THAI HỘ
(Ký, ghi rõ họ tên)

NGƯỜI CHỒNG NHỜ
MANG THAI HỘ
(Ký, ghi rõ họ tên)

NGƯỜI VỢ
MANG THAI HỘ
(Ký, ghi rõ họ tên)

NGƯỜI CHỒNG
MANG THAI HỘ
(Ký, ghi rõ họ tên)

 

Tệp đính kèm


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
    °
     Liên kết website