Cấp thẻ nhân viên tiếp cận cộng đồng
Tên thủ tục Cấp thẻ nhân viên tiếp cận cộng đồng
Mã thủ tục T-DBI-285347-TT
Lĩnh vực Y tế dự phòng
Loại thủ tục TTHC không được luật giao cho địa phương quy định hoặc quy định chi tiết
Lệ phí
Thành phần hồ sơ + Đơn đề nghị cấp Thẻ có dán ảnh 4cm x 6 cm; + 02 ảnh cỡ 2cm x 3cm của người đăng ký làm nhân viên tiếp cận cộng đồng; + Giấy xác nhận nhân thân người đăng ký làm nhân viên tiếp cận cộng đồng; + Danh sách người được tuyển chọn làm nhân viên tiếp cận cộng đồng có xác nhận của người đứng đầu chương trình, dự án; + Công văn đề nghị cấp Thẻ cho những người được tuyển chọn làm nhân viên tiếp cận cộng đồng của người đứng đầu chương trình, dự án.
Số bộ hồ sơ 01 bộ
Thời hạn giải quyết 17 ngày làm việc
Trình tự thực hiện - Người có nguyện vọng làm nhân viên tiếp cận cộng đồng tự nguyện viết đơn đề nghị cấp Thẻ và nộp cho người đứng đầu chương trình, dự án tại trung tâm phòng, chống HIV/AIDS tỉnh Điện Biên. - Người đứng đầu chương trình, dự án lập danh sách những người đăng ký làm nhân viên tiếp cận cộng đồng và gửi danh sách này kèm theo đơn tự nguyện làm nhân viên tiếp cận cộng đồng về Công an xã, phường, thị trấn (sau đây viết gọn là Công an cấp xã) nơi người đó đăng ký thường trú hoặc tạm trú để đề nghị xác nhận về nhân thân của những người đó; - Trong thời hạn 07 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được đơn đề nghị cấp Thẻ và danh sách những người đăng ký làm nhân viên tiếp cận cộng đồng do người đứng đầu chương trình, dự án gửi đến, Công an cấp xã xem xét để xác nhận về nơi đăng ký thường trú hoặc tạm trú và các nội dung sau: + Là công dân Việt Nam từ đủ 18 tuổi trở lên, có năng lực hành vi dân sự đầy đủ và tự nguyện làm nhân viên tiếp cận cộng đồng. + Là người không đang trong thời gian bị truy cứu trách nhiệm hình sự, không đang trong thời gian chấp hành bản án hình sự hoặc quyết định áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở giáo dục, cơ sở chữa bệnh, giáo dục tại xã, phường, thị trấn. Trường hợp không xác nhận, phải có văn bản trả lời và nêu rõ lý do; - Sau khi nhận được giấy xác nhận về nhân thân của Công an cấp xã, người đứng đầu chương trình, dự án hoàn chỉnh hồ sơ đề nghị cấp Thẻ gửi đến Trung tâm Phòng, chống HIV/AIDS; - Trong thời hạn 10 ngày làm việc, kể từ ngày tiếp nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Giám đốc Trung tâm Phòng, chống HIV/AIDS phải ban hành quyết định cấp Thẻ cho những người được tuyển văn bản trả lời và nêu rõ lý do đối với từng trường hợp.chọn làm nhân viên tiếp cận cộng đồng. Trường hợp không cấp, phải có văn bản trả lời và nêu rõ lý do.
Đối tượng thực hiện Cá nhân
Cơ quan thực hiện Sở Y tế tỉnh Điện Biên
Cơ quan công bố UBND tỉnh Điện Biên
Cấp thực hiện Cấp Tỉnh
Mức độ Mức độ 2
Cách thức thực hiện Trực tiếp hoặc qua đường bưu điện
Căn cứ pháp lý Luật 64/2006/QH11 Nghị định 108/2007/NĐ-CP Thông tư liên tịch 03/2010/TTLT-BYT-BCA
Kết quả thực hiện Thẻ nhân viên tiếp cận cộng đồng
Cơ quan phối hợp
Yêu cầu điều kiện - Tiêu chuẩn của người được cấp Thẻ nhân viên tiếp cận cộng đồng - Là công dân Việt Nam từ đủ 18 tuổi trở lên, có năng lực hành vi dân sự đầy đủ và tự nguyện làm nhân viên tiếp cận cộng đồng. - Là người không đang trong thời gian bị truy cứu trách nhiệm hình sự, không đang trong thời gian chấp hành bản án hình sự hoặc quyết định áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở giáo dục, cơ sở chữa bệnh, giáo dục tại xã, phường, thị trấn.
Mẫu đơn, tờ khai

Đơn đề nghị cấp thẻ nhân viên tiếp cận cộng đồng

Giấy xác nhận thân nhân


Góp ý thủ tục hành chính
Bạn hãy nhập ký tự ở trên