Điều chỉnh công bố cơ sở tổ chức đào tạo, cập nhật kiến thức chuyên môn về dược
Tên thủ tục Điều chỉnh công bố cơ sở tổ chức đào tạo, cập nhật kiến thức chuyên môn về dược
Mã thủ tục BYT-DBI-286936
Lĩnh vực Dược phẩm
Loại thủ tục TTHC được luật giao quy định chi tiết
Lệ phí
Thành phần hồ sơ 1 Bản đề nghị điều chỉnh công bố cơ sở đào tạo, cập nhật kiến thức chuyên môn về dược theo Mẫu số 10 Phụ lục I của Nghị định số 54/2017/NĐ-CP; 2 Bản sao tài liệu liên quan đến nội dung thay đổi có đóng dấu xác nhận của cơ sở ở trang đầu hoặc giáp lai đối với trường hợp có nhiều trang tài liệu. 3 Đối với trường hợp thay đổi bảng kê danh sách người hướng dẫn đào tạo, cập nhật kiến thức chuyên môn về dược, cơ sở không phải nộp hồ sơ đề nghị điều chỉnh công bố, chỉ phải gửi thông báo theo Mẫu số 11 Phụ lục I của Nghị định số 54/2017/NĐ-CP).
Số bộ hồ sơ 01 (bộ)
Thời hạn giải quyết 10 ngày kể từ ngày ghi trên Phiếu tiếp nhận hồ sơ
Trình tự thực hiện Bước 1: Cơ sở đề nghị gửi hồ sơ đề nghị điều chỉnh công bố cơ sở đào tạo, cập nhật kiến thức chuyên môn về dược theo quy định tại Sở Y tế tỉnh, thành phố tực thuộc trung ương nơi cơ sở đặt trụ sở; Bước 2:Sau khi nhận hồ sơ, Sở Y tế trả cho cơ sở nộp hồ sơ Phiếu tiếp nhận hồ sơ theo Mẫu số 01 Phụ lục I của Nghị định số 54/2017/NĐ-CP; a) Trường hợp không có yêu cầu sửa đổi, bổ sung hồ sơ công bố, điều chỉnh công bố cơ sở đào tạo cập nhật, Sở Y tế có trách nhiệm Công bố trên Cổng thông tin điện tử của đơn vị thông tin điều chỉnh công bố cơ sở đào tạo cập nhật trong thời hạn 10 ngày làm việc, kể từ ngày ghi trên Phiếu tiếp nhận hồ sơ các thông tin: Tên, địa chỉ, số điện thoại liên hệ của cơ sở đào tạo cập nhật; Phạm vi đào tạo cập nhật kiến thức chuyên môn về dược. b) Trường hợp hồ sơ có yêu cầu sửa đổi, bổ sung thì Sở Y tế phải có văn bản thông báo cho cơ sở đào tạo, cập nhật để sửa đổi, bổ sung hồ sơ công bố đào tạo, cập nhật trong thời hạn 05 ngàylàm việc, kể từ ngày ghi trên Phiếu tiếp nhận hồ sơ đối với hồ sơ đề nghị điều chỉnh công bố. Bước 3: Sau khi nhận hồ sơ sửa đổi, bổ sung, Sở Y tế trả cho cơ sở nộp hồ sơ sửa đổi, bổ sung Phiếu tiếp nhận hồ sơ theo Mẫu số 01 Phụ lục I của Nghị định 54/2017/NĐ-CP. a) Trường hợp hồ sơ sửa đổi, bổ sung không đáp ứng yêu cầu, Sở Y tế có văn bản thông báo cho cơ sở theo quy định tại điểm b Bước 2; b) Trường hợp không có yêu cầu sửa đổi, bổ sung đối với hồ sơ sửa đổi, bổ sung Sở Y tế công bố, điều chỉnh công bố cơ sở đào tạo cập nhật theo quy định tại điểm a Bước 2. Trong thời hạn 06 tháng, kể từ ngày Sở Y tế có văn bản thông báo sửa đổi, bổ sung, cơ sở đề nghị điều chỉnh công bố phải nộp hồ sơ sửa đổi, bổ sung theo yêu cầu. Sau thời hạn trên, cơ sở không sửa đổi, bổ sung hoặc sau 12 tháng kể từ ngày nộp hồ sơ lần đầu mà hồ sơ bổ sung không đáp ứng yêu cầu thì hồ sơ đã nộp không còn giá trị.
Đối tượng thực hiện Tổ chức
Cơ quan thực hiện Sở Y tế tỉnh Điện Biên
Cơ quan công bố UBND tỉnh Điện Biên
Cấp thực hiện Cấp Tỉnh
Mức độ Mức độ 2
Cách thức thực hiện Trực tiếp hoặc qua đường bưu điện
Căn cứ pháp lý Luật 105/2016/QH13 Nghị định 54/2017/NĐ-CP
Kết quả thực hiện Được công bố, công khai cơ sở đào tạo, cập nhật kiến thức chuyên môn về dược trên Trang thông tin điện tử của Sở Y tế.
Cơ quan phối hợp
Yêu cầu điều kiện
Mẫu đơn, tờ khai

Góp ý thủ tục hành chính
Bạn hãy nhập ký tự ở trên