Điện Biên đánh giá kết quả thực hiện dự án phát triển trẻ thơ toàn diện năm 2019

30/11/2019

Hội nghị tổng kết Dự án năm 2019 và xây dựng kế hoạch hoạt động năm 2020, 2021

Ngày 28/11, Ban quản lý Dự án Phát triển trẻ thơ toàn diện tỉnh Điện Biên, tổ chức Hội nghị tổng kết Dự án năm 2019 và xây dựng kế hoạch hoạt động năm 2020, 2021. Tham dự hội nghị có đại diện Tổ chức UNICEF Việt Nam, Lãnh đạo Ban quản lý Dự án tỉnh, các thành viên và các Tiểu Ban quản lý Dự án các tuyến.

Đ/c Lường Văn Kiên - Phó Giám đốc Sở Y tế phát biểu tại hội nghị

           Tại hội nghị, các đại biểu đã được nghe báo cáo kết quả hoạt động 9 tháng đầu năm. Trong đó, đã thực hiện 4/4 mục tiêu chính gồm: Kiến thức, kỹ năng về Phát triển trẻ thơ toàn diện; nâng cao năng lực các cơ sở cung cấp dịch vụ; nâng cao năng lực của hệ thống cung cấp dịch vụ và sự sẵn có của dịch vụ; môi trường hỗ trợ triển khai chương trình. Tại 9 xã triển khai Dự án đã thực hiện trên 1.645 buổi truyền thông, tư vấn nhóm, thăm 630 hộ gia đình tuyên truyền các chủ đề về: Y tế; dinh dưỡng; nước sạch vệ sinh môi trường; giáo dục trẻ sớm; bảo vệ trẻ em và kỹ năng làm cha mẹ tích cực… với trên 12.500 lượt người tham gia. Xây dựng và đưa vào hoạt động mục Phát triển trẻ thơ toàn diện trên cổng thông tin Sở Y tế và Fanpage phát triển trẻ thơ toàn diện tỉnh Điện Biên trên Facebook. Tuy nhiên, các hoạt động vẫn còn gặp nhiều khó khăn do thiếu tài liệu và phương tiện truyền thông, các xã triển khai Dự án đều ở vùng sâu, vùng xa giao thông đi lại khó khăn.

Buổi tuyên truyền hoạt động của dự án

           Tại Hội nghị, các đại biểu tập trung thảo luận xây dựng kế hoạch hoạt động Dự án năm 2020 -2021. Trong đó, tập trung thực hiện 4 mục tiêu chính của Dự án giai đoạn 2017 – 2021 đã được phê duyệt và 7 giải pháp trọng tâm năm 2020. Đồng thời đề xuất Unicef Việt Nam tiếp tục chỉ đạo và hỗ trợ cho BQLDA tỉnh về kỹ thuật, kinh phí để tổ chức thực hiện các hoạt động trên địa bàn được đảm bảo; Cung tấp và hỗ trợ sản xuất tài liệu truyền thông bằng tiếng dân tộc phù hợp với địa phương. Đôi với các Tiểu Ban quản lý Dự án và 9 xã được thụ hưởng, tiếp tục phối hợp chặt chẽ để triển khai các hoạt động của Dự án đạt hiệu quả.

;