Bồi thường nhà nước
Mã thủ tục Tên thủ tục Cơ quan công bố Cơ quan thực hiện Mức độ Lĩnh vực
T-DBI-284158-TT Thủ tục giải quyết bồi thường tại cơ quan có trách nhiệm bồi thường (cấp tỉnh) UBND tỉnh Điện Biên Sở Y tế tỉnh Điện Biên Mức độ 2 Bồi thường nhà nước
T-DBI-284159-TT Thủ tục chuyển giao quyết định giải quyết bồi thường (cấp tỉnh) UBND tỉnh Điện Biên Sở Y tế tỉnh Điện Biên Mức độ 2 Bồi thường nhà nước
T-DBI-284160-TT Thủ tục trả lại tài sản (cấp tỉnh) UBND tỉnh Điện Biên Sở Y tế tỉnh Điện Biên Mức độ 2 Bồi thường nhà nước
T-DBI-284161-TT Thủ tục chi trả tiền bồi thường (cấp tỉnh) UBND tỉnh Điện Biên Sở Y tế tỉnh Điện Biên Mức độ 2 Bồi thường nhà nước