Mỹ Phẩm
Mã thủ tục Tên thủ tục Cơ quan công bố Cơ quan thực hiện Mức độ Lĩnh vực
T-DBI-285341-TT Cấp giấy xác nhận nội dung quảng cáo mỹ phẩm UBND tỉnh Điện Biên Sở Y tế tỉnh Điện Biên Mức độ 2 Mỹ Phẩm
T-DBI-285342-TT Cấp lại giấy xác nhận nội dung quảng cáo mỹ phẩm trong trường hợp bị mất hoặc hư hỏng UBND tỉnh Điện Biên Sở Y tế tỉnh Điện Biên Mức độ 2 Mỹ Phẩm
T-DBI-285343-TT Cấp lại giấy xác nhận nội dung quảng cáo mỹ phẩm trong trường hợp hết hiệu lực tại Khoản 2 Điều 21 Thông tư số 09/2015/TT-BYT UBND tỉnh Điện Biên Sở Y tế tỉnh Điện Biên Mức độ 2 Mỹ Phẩm
T-DBI-285344-TT Cấp lại giấy xác nhận nội dung quảng cáo mỹ phẩm khi có thay đổi về tên, địa chỉ của tổ chức, cá nhân chịu trách nhiệm và không thay đổi nội dung quảng cáo UBND tỉnh Điện Biên Sở Y tế tỉnh Điện Biên Mức độ 2 Mỹ Phẩm