Phòng, chống tham nhũng
Mã thủ tục Tên thủ tục Cơ quan công bố Cơ quan thực hiện Mức độ Lĩnh vực
TTR-DBI-16-10950 Thủ tục thực hiện việc kê khai tài sản thu nhập UBND tỉnh Điện Biên Sở Y tế tỉnh Điện Biên Mức độ 2 Phòng, chống tham nhũng
TTR-DBI-17-10950 Thủ tục công khai bản kê khai tài sản, thu nhập UBND tỉnh Điện Biên Sở Y tế tỉnh Điện Biên Mức độ 2 Phòng, chống tham nhũng
TTR-DBI-18-10950 thủ tục xác minh tài sản, thu nhập UBND tỉnh Điện Biên Sở Y tế tỉnh Điện Biên Mức độ 2 Phòng, chống tham nhũng
TTR-DBI-27 Thủ tục tiếp nhận yêu cầu giải trình UBND tỉnh Điện Biên Sở Y tế tỉnh Điện Biên Mức độ 2 Phòng, chống tham nhũng
TTR-DBI-28 Thủ tục thực hiện việc giải trình UBND tỉnh Điện Biên Sở Y tế tỉnh Điện Biên Mức độ 2 Phòng, chống tham nhũng