Trang thiết bị và công trình y tế
Mã thủ tục Tên thủ tục Cơ quan công bố Cơ quan thực hiện Mức độ Lĩnh vực
T-DBI-287234-TT Thủ tục Công bố đủ điều kiện sản xuất trang thiết bị y tế UBND tỉnh Điện Biên Sở Y tế tỉnh Điện Biên Mức độ 2 Trang thiết bị và công trình y tế
T-DBI-287235-TT Thủ tục Công bố tiêu chuẩn áp dụng đối với trang thiết bị y tế thuộc loại A UBND tỉnh Điện Biên Sở Y tế tỉnh Điện Biên Mức độ 2 Trang thiết bị và công trình y tế
T-DBI-287236-TT Thủ tục Công bố đủ điều kiện mua bán trang thiết bị y tế thuộc loại B,C, D UBND tỉnh Điện Biên Sở Y tế tỉnh Điện Biên Mức độ 2 Trang thiết bị và công trình y tế