Xử lý đơn thư
Mã thủ tục Tên thủ tục Cơ quan công bố Cơ quan thực hiện Mức độ Lĩnh vực
TTR-DBI-20 Thủ tục xử lý đơn tại cấp tỉnh UBND tỉnh Điện Biên Sở Y tế tỉnh Điện Biên Mức độ 2 Xử lý đơn thư